Komplexní administrace zadávacích řízení

Komplexní administrace zadávacích řízení

Administrace zadávacích řízení v elektronické i listinné formě pro všechny druhy veřejných zakázek s možností využití elektronické aukce

  • otevřené řízení
  • užší řízení
  • jednací řízení s uveřejněním
  • jednací řízení bez uveřejnění
  • soutěžní dialog
  • zjednodušené podlimitní řízení
  • soutěž o návrh
  • veřejné zakázky malého rozsahu

Elektronická aukce je významným institutem elektronického zadávání veřejných zakázek. Elektronická aukce představuje alternativní metodu hodnocení nabídek. Je významným institutem elektronického zadávání veřejných zakázek, které Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

Právní úprava elektronické aukce představuje téměř doslovnou transpozici uvedeného institutu obsaženou v čl. 54 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „Směrnice“).

Přestože uvedená směrnice a následně i ZZVZ elektronizaci zadávacích řízení významně upřednostňuje z důvodů zvýšení konkurence a efektivity veřejných nákupů, zejména pokud jde o úsporu času a peněz, je třeba mít vždy na zřeteli, že elektronickou aukci lze jako metodu hodnocení nabídek použít pouze v případě zaručení zásady rovného zacházení, nediskriminace, transparentnosti a přiměřenosti.